A magyar táncművészeti és táncszínházi élet online magazinja.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A VI. KATEGÓRIÁBAN NYILVÁNTARTÁSBA VETT FÜGGETLEN
SZÍNHÁZAK TEVÉKENYSÉGÉNEK TÁMOGATÁSÁRA

A pályázat kiírója (támogató): Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI)

A pályázat célja

Az EMMI nyílt pályázatot hirdet az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos
foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvénynek (Emtv.) a 2012. évi LXXXVI.
törvény 19. §-ával módosított, 2012. május 1. napjával hatályba lépő rendelkezése előtt VI.
kategóriába sorolt színházak számára, az előadó-művészetben jelentkező újító törekvések
támogatására és a magánszféra versenyképességének erősítésére.

A pályázat keretösszege, pénzügyi forrása

A pályázati keretösszeg a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi
CLXXXVIII. törvény alapján 662 350 000 Ft. A keretösszegből 1 600 000 Ft a pályázat
elbírálásában részt vevő szakértői testület tiszteletdíjára fordítandó.

A pályázatok támogatására nettó 660 750 000 Ft fordítható.

A pályázat keretösszege az EMMI 2012. évi költségvetésében a 20/13/5 Az előadó-művészeti
törvény végrehajtásából adódó feladatok elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzaton
rendelkezésre áll.

Az egyes kategóriákra fordítható nettó keretösszeg jelen kiírás „Az egyes kategóriák
altémáihoz tartozó részletes kritériumok és információk, a kategóriák keretösszegei”
fejezetében található.

A pályázaton elnyerhető támogatás pályázatonként minimum 500 000 Ft.
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

A pályázók köre
A 2011. március 31. napjáig adatszolgáltatást teljesítő, az Előadó-művészeti Iroda által 2011-
ben határozattal jogerősen a VI. kategóriába sorolt előadó-művészeti szervezetek.
Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, amely a korábbi év(ek)ben az EMMI illetve
jogelődjei és a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) által nyújtott, lejárt határidejű támogatással
nem számolt el, azt nem a célnak megfelelően használta fel, illetve az elszámolást a támogató
egyéb tartalmi, formai problémák, hiányosságok miatt nem fogadta el.

A megvalósítás határideje: 2012. január 1. – 2012. december 31.

A felhasználás (a megvalósult közhasznú tevékenységéhez kapcsolódó, a támogatás terhére
elszámolható költségek teljesítésének végső) határideje: 2012. január 1. – 2013. január 15.
A pályázat benyújtásának határideje
A pályázatok postára adásának határideje: a pályázati kiírásnak az NKA portálján történő
megjelenésétől számított 30. nap, a jelen pályázati felhívás esetében 2012. július 16. hétfő.
A pályázat befogadója: NKA Igazgatósága.
Nevezési díj, saját forrás
A pályázat benyújtásához pályázati díjat nem kell fizetni.
A támogatás igényléséhez saját forrás igazolása nem szükséges.
Igényelhető jogcímek
A támogatás az előadó-művészeti szervezet létesítő okirata szerinti / alapcél szerinti
közhasznú tevékenységéhez / közfeladat ellátásához közvetlenül kapcsolódó költségeinek
jogcímeire igényelhető.
A kiválasztott jogcímeket a költségkalkulációkban tételesen kell felsorolni!
szerzői, alkotói jogdíj, annak járulékai vagy számlás kifizetése
művészek és egyéb munkatársak tiszteletdíja
jelmezköltség
díszletköltség
kellék
szállítási díj
utazási költség
bérleti díj
reklám és PR-költség
szállásköltség
biztosítási költség
közüzemi díj
kommunikációs költség
szolgáltatás vásárlás, tagdíj, nevezési díj (pályázati nevezési díjra támogatás nem
igényelhető!)
egyéb anyagköltség (szakkönyv, cd, dvd, kis értékű - tevékenységhez kapcsolódó -
eszközök)
karbantartási stb. díjak (felújításra támogatás nem igényelhető!)
a rendszeresen foglalkoztatott munkatársak bére és közterhei (természetbeni
hozzájárulásokra támogatás nem igényelhető!)

a bemutatáshoz szükséges technikai eszközök (hang-és fénytechnika, színpadi
berendezések) bérleti díja a támogatás maximum 10%-áig (nagy értékű
eszközbeszerzésre támogatás nem igényelhető!).

A pályázat tartalmi elemei

1. Pályázati adatlap
Az adatlap letölthető az NKA portáljának nyitó oldalán (www.nka.hu), a jobboldali sávban
elhelyezett „EMMI Fejezeti kezelésű pályáztatás” menüpont alatt, az aktuális pályázati
felhívások almenüpontból.
2. A pályázati adatlaphoz kötelezően csatolandó mellékletek:
1. költségkalkuláció (a Pályázati adatlap 1. számú melléklete)
2. jogi dokumentáció (a Pályázati adatlap Kitöltési útmutatója szerint)
3. az Előadó-művészeti Iroda által kiállított 2011. évi, a nyilvántartásba vételről és
besorolásról szóló jogerős határozat egyszerű fénymásolata
4. az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet igazolása, amely szerint a pályázó az
előző évre vonatkozó dokumentációját (lehetőség szerint a bemutatott előadásokról
készült felvételt is DVD-n) postai úton vagy személyesen eljuttatta. A részletekkel
kapcsolatban az intézet munkatársai adnak további felvilágosítást (elérhetőség: 1013
Budapest, Krisztina krt. 57., tel.: 375-1184; színházi pályázatok: Kulcsár Viktória email:
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.; táncszínházi pályázatok: Behumi Ferencné
e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.).
5. a 2012. évre tervezett részletes szakmai elképzelések leírása. A megvalósítási tervnek
az általános művészeti koncepció mellett tartalmaznia kell a saját és közös új színházi
bemutatók, a befogadásra tervezett színházi előadások ismertetését, továbbá a
bemutatni kívánt előadások által megszólított közönség körét, nagyságát, a tervezett
nézőszámot, a vendégjáték-sorozatra meghívott előadások válogatási szempontjait és a
közösségformálás összefüggéseit, a kommunikációs tervet, illetve minden további, a
szakértői testület számára a döntési előterjesztés megfogalmazását segítő információt
(szórólap, műsorfüzet stb.).
6. az alkotói (I., II. és IV.) kategóriákban az utolsó 2 bemutatóról készült DVD-felvétel,
amely lehet egyszerű, vágatlan munkapéldány is. (A DVD-re rá kell írni a pályázó
nevét és a produkció címét. Amennyiben nem áll rendelkezésre videó dokumentáció,
ennek indoklása benyújtandó.)
7. befogadó színház vagy produkciós műhely pályázatában külön költségvetésben kell
jelezni, hogy a szervezet milyen mértékben kíván hozzájárulni a létrehozni tervezett
produkciók vagy befogadott társulatok költségeihez.
8. az előadást, előadásokat bemutató társulat/ok, illetve a befogadó helyek
szándéknyilatkozata/i.
9. rövid szakmai beszámoló a 2011. évi tevékenységről (maximum 10 oldal
terjedelemben).

A pályázat benyújtásának módja
A teljes pályázati anyagot (azaz: pályázati adatlap és a fent felsorolt kilenc melléklet) az
alábbiak szerint kérjük feladni:
KÉT nyomtatott (egy eredeti és egy másolati) példányban, kizárólag postai úton,
egyetlen küldeményben, az eredeti példányt megkülönböztetett jelzéssel ellátva,
TOVÁBBÁ a küldeménynek tartalmaznia kell
CD-re vagy DVD-re is kiírva, az adott kategóriát elbíráló szakértői testület
számának megfelelő számú példányban a teljes pályázati anyagot mellékletekkel
együtt (I., II. kategória: 4 példány, III., IV. kategória: 8 példány). A CD/DVD-re rá
kell írni a pályázó nevét.
Az alkotói kategóriákban előírt, utolsó 2 bemutatóról készült DVD-felvételből 1-1 db
benyújtása kötelező, amelyre rá kell írni a pályázó nevét és a produkció címét.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a „Kitöltési útmutató”-ban a Jogi dokumentáció címszó
alatt felsorolt – a pályázóra vonatkozó – dokumentumok hiánypótlására nincs lehetőség!

A pályázat benyújtásának helye
Postacím: NKA Igazgatósága – FEPO
H - 1388 Budapest, Pf. 82.
vagy nagyobb csomag esetén a postai cím: 1085 Budapest, Gyulai Pál u. 13.

A borítékra és a pályázati adatlapra is rá kell írni a pályázat rövid címét és a kategória számát,
például: „VI. kategória – független színházi pályázat” (III. kategória./7. altémakód)”

A pályázat elbírálásának határideje
Az adott kategóriában rendelkezésre álló keret támogatott pályázatonkénti elosztásáról a
pályázatok benyújtási határidejét követően, legkésőbb 65 napon belül a kultúráért felelős
miniszter dönt.
A döntést követő 15 napon belül a pályázó írásban értesítést kap az eredményről. Ezzel
egyidejűleg a kedvezményezettek listáját a pályázat kiírója a www.kormany.hu, a
www.nka.hu és a www.eloadomuveszetiiroda.hu honlapokon is közzéteszi.

A pályázat formai és tartalmi elbírálásának módja
Az NKA Igazgatósága a pályázatok befogadását követően szükség szerint – e-mailben –
hiánypótlásra hívja fel a pályázót, aki a felszólítás megküldését követő 3 naptári napon belül
köteles annak eleget tenni, illetve az NKA Igazgatóságával felvenni a kapcsolatot. A határidő
lejártával nincs mód a hiánypótlás teljesítésére. (Kérjük, hogy a pályázó olyan értesítési email-
címet adjon meg az adatlapon, amelyet naponta ellenőriznek.)

A beérkezett (és szükség esetén hiánypótlással kiegészített) pályázat formai ellenőrzését az
NKA Igazgatósága végzi.
Az NKA Igazgatósága az általa formailag érvénytelenítésre javasolt pályázatokat a szakértői
testületnek tájékoztatással megküldi.


Formailag nem megfelelő pályázatnak tekintendő
- a határidő után benyújtott
- az adatlap nélkül érkezett
- a hiányosan kitöltött
- pontatlanul kitöltött
- a kötelezően csatolandó mellékletek nélkül benyújtott
- a kötelezően csatolandó mellékleteket hiányosan benyújtott
pályázat.

A beérkezett pályázatokról szóló döntései megalapozásához a kultúráért felelős miniszter az
érintett előadó-művészeti bizottságok javaslata figyelembevételével szakértői testületet kér
fel.

A döntésekre a szakértői testület előterjesztése alapján az érintett előadó-művészeti
bizottságok tesznek javaslatot az alábbiak szerint:
I. kategória: Színházművészeti Bizottság
II. kategória: Táncművészeti Bizottság
III. és IV. kategória: Színház- és Táncművészeti Bizottság együttesen.

A szakértői testület nyolc tagból áll. A testület négy tagja a színházművészet (Bicskei István,
Fodor Tamás, Kozma András, Tarján Tamás), négy tagja a táncművészet területét képviseli
(Hegedűs Sándor, Krámer György, Kutszegi Csaba, Mihályi Gábor).

Az I. kategóriában beérkezett pályázatokat a színházművészet területét képviselő, a II.
kategóriában beérkezett pályázatokat a táncművészet területét képviselő szakértők –
testületként – bírálják el, míg a III. és IV. kategóriában benyújtott pályázatokat a nyolctagú
testület egy testületként bírálja el.
A szakértői testület a pályázatokat a testület munkájára vonatkozó Működési szabályzat
szerint és saját szakmai tapasztalata, szakmai tanácsadók beszámolói, személyes
konzultációk, videó dokumentációk és az adatlapon szereplő információk alapján bírálja el.
A szakértői testület dönt a formailag érvénytelennek javasolt pályázatról. A formailag
érvénytelennek minősített pályázatot a testület szakmailag nem értékeli.
A szakértői testület vizsgálja a kategóriák kritériumainak teljesülését. A pályázatot –
figyelembe véve az abban feltüntetett kategóriába sorolást – besorolja az egyes kategóriákba,
az esetleges átsorolást külön indoklással látja el. A szakértői testület bírálata során a
költségkalkulációban igényelt jogcímek szakmai megalapozottságát is vizsgálja.
A szakértői testület a döntési előterjesztést a jelen kiírásban szereplő pontozásos
szempontrendszer alapján határozza meg. Az öt értékelési szempontcsoportban elérhető
részpontszámokat, illetve az elérhető összpontszámot a szempontrendszer tartalmazza.
A szakértői testületi ülésen a szakmai vita alapját – a szakértői testület tagjai által
pályázatonként kitöltött értékelőlapok összesítését követően kialakult – rangsor képezi. A
szakértői testület az ülésen szavazással dönt a támogathatósághoz szükséges, minimálisan
elérendő pontszámról, a végleges rangsorról és összpontszámokról, valamint a pályázatokra
vonatkozó konkrét támogatási összeg-előterjesztésekről.
A szakértői testület a pályázatra vonatkozó előterjesztését indoklással látja el. A döntés
indoklását az NKA Igazgatósága a pályázónak a döntésről szóló értesítéssel egyidejűleg
megküldi.
A szakértői testület a pályázaton forráshiány miatt nem támogatott, de szakmailag megfelelő
(a támogathatósághoz szükséges, minimálisan elérendő pontszámot teljesítő) pályázatok
6
összpontszáma alapján kialakult sorrendjét, a támogatási összeg-javaslatát is – kategóriánként
– meghatározza.

A pályázat kiírója a döntést követően a www.nka.hu, a www.eloadomuvesztiiroda.hu és a
www.kormany.hu oldalon nyilvánosságra hozza
- a pályázók névsorát,
- az igényelt támogatási összeget,
- megítélt támogatási összeget,
- a támogatás célját,
- a támogatott program megvalósítási helyét,
- a pályázó rész- és összpontszámait,
- kategóriánként a támogathatósághoz szükséges, minimálisan elérendő pontszámot.

A pályázat elbírálása során a szakértői testületek az alábbi bírálati szempontrendszert
veszik figyelembe: (kérjük, hogy a szakmai elképzelések leírása során ezen szempontokra
térjenek ki!)


Részletek itt>>