A magyar táncművészeti és táncszínházi élet online magazinja.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: EMMI) az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény (a továbbiakban: Emtv.) előírásainak megfelelően pályázatot hirdet a Nemzeti Táncszínház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság) vezetői álláshelyének betöltésére.

ntsz15

A vezető jogviszonyára a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény vezető állású munkavállalókra vonatkozó rendelkezései az Emtv. szerinti eltérésekkel, valamint a Gazdasági Társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény vonatkozó rendelkezései alkalmazandóak.

A Társaság alapfeladata és fő célkitűzései

A Társaság alapfeladata és célja, hogy országos és nemzetközi, a táncművészet egészét és minden ágát befogadó színházi tevékenységet folytasson. A táncművészet sokszínűségének és értékeinek gyarapításával, az előadásoknak a közönség széles rétegeihez való eljuttatásával, nyereség- és vagyonszerzési cél nélkül idehaza és külföldön kezdeményezően képviselje és menedzselje az nemzet táncművészeti értékeit.

A Társaság éves költségvetésének tervezett fő előirányzatai

A Társaság 2010., 2011. és 2012. évi támogatási adatait a pályázati dokumentáció tartalmazza.

A vezető fő feladatai:
a Társaság ügyeinek vitele, irányítja és ellenőrzi a Társaság napi munkáját, egyszemélyi felelős vezetőként a jogszabályok és az alapító okirat keretei között, illetve az alapító döntéseinek és a közhasznú szerződésnek megfelelően;
jogosult dönteni minden olyan kérdésben, ami nem tartozik az Alapító kizárólagos hatáskörébe;
kialakítja a Társaság munkaszervezetét, gyakorolja a munkáltatói jogokat a Társaság munkavállalói felett,
gondoskodik a Társaság üzleti könyveinek és egyéb nyilvántartásainak szabályszerű vezetéséről, nyilvántartja az Alapító határozatait;
gondoskodik a Társaság eredményes működtetéséről, az állami vagyon megőrzéséről;
általános, szakmai és gazdasági programot magában foglaló részletes szakmai és üzleti tervet készít a következő üzleti évre, amely tartalmazza az évadtervet is, amely a bemutatandó és befogadandó előadások meghatározása mellett kitér a művészek, alkotótársak megnevezésére, meghatározza az előadásokkal megcélzott korosztályi réteget, az elérni kívánt eredményeket,
pénzügyi és szakmai beszámolót készít a Társaság vagyoni helyzetéről, a működési támogatás felhasználásáról, a Társaság üzleti és szakmai eredményeinek alakulásáról, valamint közhasznúsági jelentést készít;
kiszolgálja a befogadott produkciókat
ellátja mindazon feladatokat, amelyek ellátására a vonatkozó jogszabályok vagy a Társaság működése során, annak nevében kötött szerződések alapján köteles;
a Társaság alapfeladatait érintő kérdésekben az érintett társadalmi szervezetekkel és reprezentatív előadó-művészeti szakmai érdek-képviseleti szervezetekkel konzultációt folytat;
képviseli a Társaságot a bíróságok, hatóságok előtt és harmadik személyekkel szemben,
az Alapítót a Társaság működéséről – igény szerint – folyamatosan tájékoztatja, az Alapító hatáskörébe tartozó kérdésekben határozat meghozatalát kezdeményezi, a határozatokat végrehajtja,
tánc- és mozgásművészeti kifejezésmódok színpadi megnyilvánulásainak elősegítésével őrzi és ápolja magyar és egyetemes táncművészeti értékeket,
a magyar táncművészet egyetlen profiltiszta táncművészeti befogadó színházaként befogadó színházi tevékenységével biztosítja a teljes professzionális táncművészeti vertikum számára a megfelelő bemutatkozási alkalmat hazai együttesek egyenlő esélyével,
Magyarország területén elősegíti a táncművészet jeles képviselőinek vendégjátékait,
biztosítja hazánk magas színvonalú képviseletét külföldön,
elősegíti a hosszú távú táncművészeti kapcsolatok kialakítását a hatékony nemzetközi szakmai megjelenés érdekében,
összehangoltan és hatékonyan támogatja a táncművészet fejlesztését és más előadó-művészeti ágak képviselőinek együttműködését,
Eredmény-szemléletű menedzsmenttel elősegíti a táncegyüttesek érvényesülését,
Produkció létrehozásában anyagi szerepet – a táncművészeti terület sokféleségét szem előtt tartva – az arányosság szempontjainak figyelembe vételével vállal,
aktív kapcsolatot tart fenn hazai és nemzetközi szakmai szervezetekkel.

A vezetői megbízás betöltésének feltételei:

Az Emtv. 40. § (1)-(3) bekezdései alapján
szakirányú felsőfokú végzettség (felsőfokú oktatási intézményben szerzett, az intézmény alaptevékenységének megfelelő diploma, vagy oklevél, továbbá jogász, illetve közgazdász végzettség), (amely alól az Emtv. 40. § (4) bekezdése szerint adható mentesítés, illetve a feltétel alól az ezen rendelkezés szerint meghatározott személyi kör mentesülhet),
legalább 5 év szakmai gyakorlat (valamely előadó-művészeti szervezetnél, a szervezet alaptevékenységének megfelelő és ahhoz közvetlenül kapcsolódó munkakörben, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony esetében pedig az ilyen feladatkörben eltöltött idő),
európai uniós tagországi állampolgárság,
büntetlen előélet,
cselekvőképesség,
magyar nyelv ismerete,
legalább három éves vezetői gyakorlat,
angol vagy német vagy francia vagy spanyol nyelv középszintű, nyelvvizsgával igazolt ismerete.

A betöltendő munkakör a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 2. számú mellékletében foglaltak alapján fontos és bizalmas munkakörnek minősül, amelynek betöltéséhez szükséges a nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatása.

A nyertes pályázónak az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségek teljesítéséről szóló 2007. évi CLII. törvény alapján vagyonnyilatkozatot kell tennie.

A pályázat elbírálása során előnyben részesül, aki:
előadó-művészeti szervezetnél szerzett legalább ötéves vezetői tapasztalattal rendelkezik,
nonprofit szférában szerzett vezetői tapasztalattal rendelkezik,
egy vagy több idegen nyelvet tárgyalási szinten ismer,
szakmai munkája elismeréseként jogszabály alapján adományozható állami művészeti díjjal rendelkezik.

A pályázathoz csatolni kell:
a pályázó szakmai életútját részletesen bemutató fényképes önéletrajzot,
a pályázó iskolai végzettségét, egyéb szakképzettséget, nyelvismeretet, képesítést tanúsító okiratok közjegyző által hitelesített másolatát,
3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, vagy a bizonyítvány megkérését igazoló feladóvevényt,
a pályázó személyes motivációját, a Társaság jelenlegi működésére vonatkozó észrevételeit,
a megpályázott munkakörrel kapcsolatos szakmai (vezetői) elképzelését, gazdasági stratégiát, kitérve benne külön-külön a Társaság közhasznú és vállalkozási tevékenységével kapcsolatos elképzelésekre,
a Társaság szervezeti, vezetési, működési struktúrájára vonatkozó részletes elképzeléseket, továbbá részletes évadtervet játszóhelyenkénti bontásban: a meghívandó produkciók és együttesek felsorolását, a tervezett, koprodukcióban létrehozandó produkciók tervét az együttműködő partner rövid bemutatásával, a Társaság rendelkezésére álló helyiségek kihasználásának – azaz a próbalehetőség széles körű biztosítását szolgáló – koncepcióját, a táncművészeti területen alkotó független alkotók és formációk próba- és fellépési lehetőségeinek bővítésére, továbbá a belföldi és külföldi mobilitásra vonatkozó szakmai elképzeléseket,
a marketing, PR, belső-külső kommunikációs stratégiai elképzeléseket, bel és külföldi szakmai kapcsolatok, együttműködések tervezetét,
nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban részt vevők megismerhetik,
nyilatkozatát arról, hogy a pályázó aláveti magát a munkakör betöltéséhez szükséges nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatásnak.

A pályázat nyertesét a nemzeti erőforrás minisztere bízza meg, feladatait munkaszerződés keretében látja el. A megbízás 2013. január 1. napjától 2017. december 31. napjáig tart. A munkába lépés napja a megbízás kezdetének első munkanapja. A munkabér megállapítása az Mt. vezető állású munkavállalókra vonatkozó rendelkezései és az Emtv. 39/A. §-a alapján történik.

A Társaság ügyvezetőjének alapbére: 600.000,- Ft/hó.

A pályázók a pályázatok elkészítéséhez pályázati dokumentációt kapnak, amely tartalmazza a Társaság:
-    hatályos Alapító Okiratát,
-    hatályos, az Alapító által elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzatát,
-    működési alapmutatóit (költségvetési sarokszámok, bemutató- és előadásszámok, látogatottság, dolgozói létszám, létesítményi technikai és műszaki adatok),

A pályázati dokumentáció Forgács Krisztina osztályvezetőnél (Emberi Erőforrások Minisztériuma Vagyongazdálkodási Főosztály) +36-1-795-4420 telefonszámon kérhető.

A pályázat elbírálásának rendje:
az Emtv. 39. § (8) bekezdése alapján a pályázatokat a benyújtási határidőt követő harminc napon belül kell elbírálni. Az Emtv. 39. § (9) bekezdése alapján a munkakör betöltéséről – a szakmai bizottság véleményét is mérlegelve – a munkáltatói jogkör gyakorlója 30 napon belül dönt. A döntést a szakmai bizottság véleményével együtt nyilvánosságra kell hozni, a döntésről az EMMI írásban értesíti a pályázókat és az eredményt közzéteszi az EMMI honlapján. A pályázat tartalmát az EMMI a megbízón és az elbíráló bizottság tagjain kívül más személlyel csak a pályázó előzetes beleegyezésével közli. A nyilvántartásba vett előadó-művészeti szervezet a sikeres pályázat egy példányát a döntést követő 15 napon belül az előadó-művészeti államigazgatási szerv részére megküldi. A sikertelen pályázatokat az Emtv. 39. § (12) bekezdése alapján a döntést követően az EMMI a pályázónak visszajuttatja.

A pályázat benyújtásának helye és ideje:
a pályázatot személyesen, ¬a pályázó által minden oldalon szignálva, két eredeti példányban, zárt borítékban, a kiírásnak az EMMI honlapján való megjelenésétől számított legkésőbb 30 napon belül „Nemzeti Táncszínház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető” jeligére a 1051 Budapest, Arany János utca 6-8. szám alatt a II. emelet 203-as irodában, Forgács Krisztina osztályvezetőnél kell benyújtani. A pályázat honlapon való megjelenésének napja a 30 napos határidőbe beleszámít.

Budapest, 2012. június 7.


emmilogo